2001 Kárahnjúkavirkjun - undarlegheit

Forsíða Fréttablaðsins 14. janúar 2001: ANDSTAÐAN ER VART SÆMANDI - Iðnaðarráðherra segist undrandi á þeim Íslendingum sem beiti sér erlendis gegn lýðræðislegum samþykktum. Slíkt sé alls ekki til sóma. Ráðherra vandar Svíum ekki kveðjurnar og segir tvískinnung í málflutningi.

23. febrúar 2001: Drög að matsáætlun Kárhnjúkavirkjunar berst Skipulagsstofnun frá Landsvirkjun

20. mars 2001: Skipulagsstofnun gerir ítarlegar athugasemdir við drögin með minnisblaði

Apríl 2001: Vatnalífríki á virkjanaslóð í straum- og stöðuvötnum á vatnasviði Jökulsár á Dal og Lagarfljóts Rannsókn Náttúrufræðistofu Kópavogs

20. apríl 2001: Skipulagsstofnun berst matsskýrsla um umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar

3. og 4. maí 2001: Skipulagsstofnun auglýsir tillögu að Kárahnjúkavirkjun og skýrslu um mat á umhverfisáhrifum hennar sem henni hefur verið tilkynnt til athugunar og leggur hana fram til kynningar

LANDVERND // maí 2001: Aðildarfélög og aðildarfyrirtæki Landverndar 53 talsins... í mars 2003 hafði þeim fækkað um 43... (sjá einnig 28. ágúst og 23. des. 2001)

!!! Landsvirkjun býður út undirbúningsframkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun (mbl.is 3. maí 2001)

LANDVERND BEITIR SÉR// 27. maí 2001: LANDVERND stendur fyrir fundum um áhrif og afleiðingar Kárahnjúkavirkjunar

!!! Tilboð opnuð í verkfræðiþjónustu fyrir Kárahnjúkavirkjun (mbl.is 29. maí 2001)

!!! Lægsta boð í gerð útboðsgagna og hönnun Kárahnjúkavirkjunar 1.153 milljónir: Stærsta útboð á verkfræðiþjónustu (mbl.is 31. maí 2001)

mbl.is 31. maí 2001: Hafna Kárahnjúkavirkjun (Náttúruverndasamtök Íslands)

mbl.is 2. júní 2001: Kárahnjúkavirkjun að öllu leyti óviðunandi (Félag um verndun hálendis Austurlands)

11. júní 2001: umfjöllun um Kárahnjúkavirkjun í Kastljósi ríkissjónvarps með Kristínu Einarsdóttur og Sigurði Arnalds.

12. júní 2001: Umsögn Náttúruverndar (Pdf-skjal)

12. júní 2001: Umsögn Landgræðslunnar "Niðurstaða Landgræðslu ríkisins er sú að leggjast skuli gegn framkvæmdinni vegna umtalsverðra umhverfisáhrifa..."

LANDVERND BEITIR SÉR // mbl.is 14. júní 2001: Stjórn Landverndar hafnar Kárahnjúkavirkjun (Landvernd)

mbl.is 14. júní 2001: Umhverfissamtökin andvíg framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun (Umhverfissamtök Íslands)

15. júní 2001: Kynningartíma matsskýrslu Kárahnjúkavirkjunar lýkur 362 athugasemdir bárust á kynningartímanum
Mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar - ferlið

22. júní 2001 imprar Ólafur F. Magnússon á Kárahnjúkavirkjun í Kastljósþætti ríkissjónvarps en var fenginn þangað aðallega til að fjalla um mál höfuðborgarinnar. (Hefur hann komið í Kastljós síðan?)

mbl.is 31. júlí 2001: Íslenska ákvæðið hvetur til stóriðjuframkvæmda

1. ágúst 2001: Úrskurður Skipulagsstofnunar um Kárahnjúkavirkjun
að Kárahnjúkavirkjun "...muni hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og að ekki hafi verið sýnt fram á að annar ávinningur af fyrirhuguðum framkvæmdum verði slíkur að hann vegi upp þau verulegu, óafturkræfu, neikvæðu umhverfisáhrif sem framkvæmdin mun fyrirsjáanlega hafa. Ennfremur að upplýsingar skorti um einstaka þætti framkvæmdarinnar og umhverfisáhrif hennar..."

1. ágúst 2001: allur Kastljósþáttur ríkissjónvarps um málið með Friðriki Sophussyni, Sigurði Arnalds, Ólöfu Guðnýju Valdimarsdóttur og Árna Finnssyni.

ÞÖGNIN LANGA // Ekki fjallað um STÆRSTU FRAMKVÆMD ÍSLANDSSÖGUNNAR aftur í Kastljósi fyrr en í desember 2002... það er ástæða fyrir því að fréttastofa ríkissjónvarps er kölluð Bláskjár ...

mbl.is 21. ágúst 2001: Jafn margir meðmæltir Kárahnjúkavirkjun og andvígir

LANDVERND REFSAÐ// 28. ágúst 2001: Samband ísl. sveitarfélaga refsar Landvernd / mbl.is 28.08. 2001: Segir aðild að Landvernd lausri "SAMBAND íslenskra sveitarfélaga hefur sagt aðild sinni að Landvernd lausri frá og með næstu áramótum. Vilhjálmur Þ..."

mbl.is 1. september 2001: SKIPULAGSSTOFNUN OG ÁLVER Í REYÐARFIRÐI
!! Skipulagsstofnun hefur kveðið upp úrskurð um mat á umhverfisáhrifum álvers í Reyðarfirði og fallizt á byggingu allt að 420 þúsund tonna álvers og 233 þúsund tonna rafskautaverksmiðju þar. Leiðari Morgunblaðsins í dag fjallar um þennan úrskurð.

"Bæði í Straumsvík og í Reyðarfirði er lítið svigrúm til uppbyggingar rafskautaverksmiðju. Þar spilar inn í að skilgreint þynningarsvæði beggja þessara álvera samkvæmt starfsleyfi er takmarkandi þáttur sem og landrými nálægt hafnarsvæði.
Í Straumsvík er núverandi þynningarsvæði mjög nálægt byggð í Hvaleyrarholti og í austri og vestri er friðun Straumsvíkur takmarkandi þáttur.
Í Reyðarfirði er nálægð við þéttbýli takmarkandi þáttur sem og að skilgreint þynningarsvæði liggur við friðað svæði við Hólma.
Þrátt fyrir að fyrirhuguð rafskautaverksmiðja bæti ekki miklu við þá losun sem fyrir er á Grundartangasvæðinu er ljóst að hugsanleg staðsetning rafskautaverksmiðju í jaðri þynningarsvæðis framgreindra staða gæti hugsanlega haft í för með sér breytt þynningarsvæði vegna sammögnunaráhrifa."

Úr matsskýrslu HRV vegna rafskautaverksmiðju (340 þús. tonn) í Hvalfirði (frestur rennur út 6. ágúst 2004)

mbl.is 6. september 2001: Tillögu um andstöðu við Kárahnjúkavirkjun vísað til borgarráðs (tillaga Ólafs F.)

15. september 2001: kærufrestur úrskurðar Skipulagsstofnunar til umhverfisráðherra rennur út.
122 kærur bárust - þar af sjö um að úrskurðurinn yrði staðfestur

!! 17. okt. 2001: Vefsvæði Landsvirkjunar og... karahnjukar.is ...opnuð

mbl.is 4. nóvember 2001: Fræðsla um Kárahnjúka og Kringilsárrana
Námskeiðið hefst mánudaginn 5. nóvember og er í fjögur kvöld. Guðmundur Páll Ólafsson náttúrufræðingur tekur þátttakendur hjá Endurmenntun HÍ með sér í myndrænt ferðalag um stórbrotna náttúru þessa svæðis sem svo mjög hefur verið í umræðunni vegna virkjunaráforma. (varð af námskeiðinu?)

!! Egilsstöðum 7. nóv. 2001: miðstjórn ASÍ vill álver og virkjun þvert á úrskurð Skipulagsstofnunar [kemur fram á Alcoa-vef]

mbl.is 10. nóvember 2001: Íslenska ákvæði Kyoto-bókunarinnar
1997-2000 er undirbúningstími íslenska ákvæðisins á alþjóðavettvangi.

"2001: Ráðherrafundur í Bonn í júlí gekk frá samkomulagi um framkvæmd Kyoto-bókunarinnar og íslenska ákvæðið var þar á meðal. Beðið var með lokaafgreiðslu til næsta aðildarríkjaþings.
2001: Ákvæðið samþykkt við lokaafgreiðslu á sjöunda aðildarríkjaþinginu í Marrakesh í Marokkó 10. nóvember."

"Gerð er krafa um að notuð sé endurnýjanleg orka, notkun hennar leiði til samdráttar í losun hnattrænt, besta fáanlega tækni sé notuð og að bestu umhverfisvenjur séu viðhafðar í framleiðslunni. Nær aðeins til smáríkja sem losuðu minna en 0,05% af heildarlosun iðnríkjanna árið 1990. Ísland losar á milli 0,01 og 0,02%." ... "Gerir íslenskum stjórnvöldum kleift að staðfesta Kyoto-bókunina. Felur í sér þak á heildarundanþágu vegna stóriðjulosunar hérlendis. Þakið miðast við 1,6 milljónir tonna af koltvísýringi. Undir þessu þaki er svigrúm fyrir þá stóriðju sem risið hefur frá 1990 og er til skoðunar, sbr. stækkun ÍSAL [nú ALCAN], stækkun Járnblendiverksmiðjunnar, stækkun Norðuráls og fyrirhugaða álverksmiðju á Reyðarfirði. Markmið íslenska ákvæðisins er að aukning losunar gróðurhúsalofttegunda á árunum 20082012 fari ekki yfir 10% af losun landsins árið 1990, sem var þá tæpar þrjár milljónir tonna koltvísýrings. Til að uppfylla Kyoto-bókunina, án tillits til ákvæðisins, mega Íslendingar ekki losa meira en 3,3 milljónir tonna á ári 20082012."

2004 er enn planað að menga innan aukins mengunarkvóta Íslendinga:
"Koltvíoxíðútstreymi frá nýrri stóriðju eftir árið 1990 sem fellur undir íslenska ákvæðið skal ekki vera meira en 1.600.000 tonn árlega að meðaltali á tímabilinu 2008-2012."
Matsskýrsla vegna Rafskautaverksmiðju á Katanesi sem HRV-samsteypan (Hönnun, Rafhönnun, VST) vann og lögð var fram í júní 2004, bls. 21.
Verksmiðjan, sem er ekki orkufrek en afar mengandi, kæmi til með að losa 125.000 tonn af koltvíoxíð (CO2)... Matsskýrsla vegna R. í kaflanum Losun mengunar; útblástur, bls. 21-23.
Núverandi mengun í Hvalfirði er hins vegar mikil og kemur það fram í skýrslunni.

mbl.is 30. nóvember 2001: Landvernd segir umhverfisáhrif vegna Kárahnjúkavirkjunar umtalsverð og óafturkræf

mbl.is 3. desember 2001: ÍAV í samvinnu við erlend félög um tilboð í Kárahnjúkavirkjun

14. des. 2001: Náttúruverndarráð lagt niður (8. og 9. grein Náttúruverndarlaga um Náttúruverndarráð og hlutverk þess "fellur niður")

20. desember 2001: Fullnaðarúrskurður umhverfisráðherra er varðar Kárahnjúkavirkjun; framkvæmdin leyfð með 20 skilyrðum = SIVJARSPJÖLL
[!! löngu horfinn af vef umhverfisráðuneytis... enda ber hann stjórnsýslunni ekki fagurt vitni...]

SKILYRÐIN 20: þ.á m. er Landsvirkjun gert að falla frá framkvæmdum við Hafursárveitu (sem liggur við jaðar Eyjabakkasvæðisins, austan Snæfells), Laugarfellsveitu (Grjótárveita, Hölknárveita og Laugarárveita), Bessastaðaárveitu, Gilsárvötn, Sultarrana- og Fellssárveitu og gert að endurskoða fyrirkomulag á yfirfalli stíflu við Kelduá en yfirfalli úr Hálslóni við stíflu í Desjarárdal er hafnað og skal leitt þess í stað í Hafrahvammagljúfur, einnig skal Landsvirkjun sjá til þess að bergganginum, Tröllkonustíg, í Valþjófsstaðarfjalli verði hlíft við raski þannig að ásýnd hans verði ekki breytt...

VIÐLAGIÐ Í ÚRSKURÐI UMHVERFISRÁÐUNEYTISINS
VIÐ UMFJÖLLUN RÁÐUNEYTISINS UM ÁHRIF FRAMKVÆMDARINNAR á gróðurlendi sem fer undir Hálslón og áhrif þess á gróður og dýralíf - á farveg Jökulsár á Dal og Hafrahvammagljúfur - á breytingar á grunnvatnsstöðu við veitingu Jökulsár á Dal til Jökulsár í Fljótsdal - á gróður og fugla með Lagarfljóti og Héraðssandi - á gróður og fugla með Jökulsá á Dal og á Úthéraði - á landbúnað - á lífsskilyrði í Lagarfljóti - á breytingar á ferskvatnsrennsli og aurframburð í Héraðsflóa - á náttúruverndarsvæði - á víðerni norðan Vatnajökuls og landslagsheildir - á ferðamál - á útivist og hugmyndir um stofnun þjóðgarða - á fossa - á hreindýr - á landseli - á fornminjar HEFUR EKKERT KOMIÐ FRAM SEM BENDIR TIL ÞESS AÐ FYRIRHUGUÐ FRAMKVÆMD FARI Í BÁGA VIÐ LÖG, REGLUR EÐA ALÞJÓÐASAMNINGA OG ÞVÍ SÉ EKKI TILEFNI TIL VEGNA ÞEIRRA ÁHRIFA AÐ LEGGJAST GEGN FRAMKVÆMDINNI.

mbl.is 20. desember 2001: Náttúruverndarsamtök íhuga að vísa úrskurði umhverfisráðherra til dómstóla (Níu umhverfis- og náttúruverndarsamtök)

mbl.is 20. desember 2001: Ólafur F. Magnússon segir sig úr Sjálfstæðisflokknum

LANDVERND REFSAÐ// 23. des. 2001: Samtök atvinnulífsins refsa Landvernd [á star-vefnum]

Umfjöllun Morgunblaðsins 20. desember 2001 til apríl 2002
Umfjöllun gamla DV og Fréttablaðsins á sama tímabili hefur ekki enn verið tekin saman...

(síðan er í mótun - síðast breytt 30. júlí 2004)