Snæfellsöræfi

Vesturöræfi - Snæfell - Eyjabakkar

"Fjölbreytilegt landslag, jarðmyndanir og lífríki. Vel rannsakað svæði. Hátt verndargildi." (bls. 34)

Samkvæmt ljómandi snotru og skorinorðu hefti sem Náttúrufræðistofnun Íslands vann fyrir umhverfisráðuneytið og lauk við í mars 2003, Náttúrufar og verndargildi náttúrufyrirbæra norðan Vatnajökuls (yfirlit) eftir Snorra Baldursson, Helga Torfason og Hörð Kristinsson, er verndargildi náttúrufars Snæfellsöræfa hátt.

"Verndargildi svæðisins er ótvírætt (11. tafla). Hluti svæðisins, þ.e. Kringilsárrani, er friðland samkvæmt lögum frá 1975 sökum mikilvægis fyrir hreindýr og vegna ummerkja um framhlaup Brúarjökuls. Í tillögum Náttúrufræðistofnunar Íslands um verndun tegunda og svæða vegna náttúruverndaráætlunar er lagt til að Snæfellsöræfi að viðbættum austurhluta Brúardala auk Kringilsárrana verði vernduð sakir "Alþjóðlegs náttúruverndargildis, sérstæðs landslags og sjaldgæfra jarðmyndana, fjölbreyttra og tegundarríkra vistgerða og lífríkis" (Ólafur Einarsson o.fl. 2002)." (bls. 35)

Náttúrufars Snæfellsöræfa sem hefur HÁTT verndargildi (11. tafla)

Landslag: Snæfell, Dimmugljúfur, fossar, Kárahnjúkar, farvegur Jöklu og umhverfi

Gróðurþekja: óvenju samfelldur öræfagróður

Jarðminjar: sethjallar eftir fornt jökullón, hlaupfarvegur og gljúfur, jökulgarðar, hraukar og ungar jökulmyndanir

Vistgerðir: giljamóar (tegundarík vistgerð) útbreiddir, votlendi á Vesturöræfum

Plöntur: a.m.k. 16 sjaldgæfar plöntutegundir finnast á svæðinu

Smádýr: mjög fjölbreytt, margar láglendistegundir ná inn á hálendið

Heiðagæs: um 2.200 varppör nýta svæðið (um 4,3% af stofni); um 10.000 fuglar fella flugfjaðrir á Eyjabökkum (3-4% af stofni)

Hreindýr: um 1.500 dýr (helmingur íslenska stofnsins nýtir svæðið vor og sumar)

Auk þess hefur fuglalífið miðlungs verndargildi þar sem fimm tegundanna eru á válist